Bastion Florenc - Logo

ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost ČSAD Praha holding a.s., se sídlem Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 261 40 659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6297 (dále jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách www.bastion-florenc.cz nakládá s osobními údaji zájemce o informace o objektu Bastion Florenc, ul. Křižíkova, Praha 8 (dále jen „subjekt údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách www.bastion-florenc.cz, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů, který kontaktní formulář vyplnil, k těmto účelům:

  • komunikace se subjektem údajů jako zájemcem o prohlídku, schůzku, telefonický hovor, doplnění informací o objektu Bastion Florenc
  • vedení vnitřní evidence zájemců o objekt Bastion Florenc.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail případně dalších údajů, které subjekt údajů dle svého uvážení správci sdělí v textovém poli kontaktního formuláře

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z požadavků zájemce, nejdéle však po dobu 6 měsíců. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu údajů se správcem:

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše
  • správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: gdpr@uan.cz
  • správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: 221 895 111, 221 895 432

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen „příjemce“):  

  • za účelem komunikace s zájemci o prohlídku, schůzku, telefonický hovor, doplnění informací o objektu Bastion Florenc a vedení evidence zájemců osobní údaje zpracovává obchodní společnost Jan reality s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 43, 11000, Praha 1, IČO: 29057752

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. 

Osobní údaje subjektu údajů nebudou dále zpracovávány žádnými zpracovateli osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce a zpracovatel zpracovávali jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.